Pomiar anizotropii azymutalnej w oddziaływaniach p+Pb w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC

Promotor: dr hab. Adam Trzupek, tel. 12-662-8326, e-mail: Adam.Trzupek@ifj.edu.plOpis:

Dzięki swojej konstrukcji detektor ATLAS jest doskonałym narzędziem do pomiaru anizotropii azymutalnej rozkładów wyprodukowanych cząstek w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów. Pomiaru anizotropii azymutalnej dokonuje się poprzez wyznaczanie współczynników Fouriera, vn, dla rozkładu azymutalnego wyprodukowanych cząstek. Proponowana praca magisterska dotyczy pomiaru drugiego współczynnika, v2, tzw. wypływu eliptycznego, w zderzeniach proton-ołów przy energiach zderzeń 5,02 TeV. Pomiar wypływu eliptycznego dostarcza cennych informacji o dynamice zderzenia, gdyż jest ściśle związany z eliptycznym kształtem początkowego obszaru odziaływania zderzających się jonów.